Privacyverklaring

Happy Dog

1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) In de hierna volgende privacyverklaring willen we toelichten hoe we omgaan met de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt bij het gebruik van onze website of onze aanbiedingen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden, zoals naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 AVG:

Interquell GmbH
CEO: Dipl.Oec. Georg Müller
Südliche Hauptstraße 38
D-86517 Wehringen

Tel: +49 8234 9622 0 E-mail: info@interquell.de

(3) De toezichthouder voor gegevensbescherming voor ons bedrijf kunt u bereiken via e-mail datenschutz@interquell.de of per post naar bovenstaand adres met de toevoeging ‘De toezichthouder voor gegevensbescherming’.

2. Rechten van betrokkenen

(1) Tegenover ons heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage (art. 15 AVG) in uw door ons verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG) of aanvulling van uw door ons verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG) van uw door ons verwerkte persoonsgegevens, voor zover de gegevens niet uitzonderlijk conform art. 17 lid 3 AVG noodzakelijk is;
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
 • Recht op kennisgevingsplicht (art. 19 AVG);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG);
 • Recht op intrekken van een ooit aan ons gegeven toestemming (art. 7 lid 3 AVG). Het intrekken van de toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd.

(2) Voor het overige heeft u het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig gebeurt. Dit zijn de landelijke autoriteiten voor gegevensbescherming. Voor meer informatie over de jurisdictie kunt u terecht op de volgende URL: https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/submenu_EU-Datenschutzreform/Inhalt/EU-Datenschutzreform/EU-DatenschutzreformFAQ_/Welche_Datenschutzbehrde_ist_zust_ndig.php.

(3) Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet in uw belang is, kunt u bezwaar indienen tegen deze verwerking. Dit is het geval, wanneer de verwerking in het bijzonder niet vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wat door ons telkens weergegeven wordt bij de overeenkomstige beschrijving van de functies. Bij indiening van dergelijk bezwaar verzoeken we u ons de redenen mee te delen, waarom we uw persoonsgegevens niet zoals voorheen mogen verwerken. In het geval van een gegrond bezwaar, controleren we de situatie en zullen we ofwel de gegevensverwerking stoppen of aanpassen ofwel u aantonen dat er voor ons dwingende redenen zijn waarom wij de verwerking voortzetten. Uiteraard kunt u steeds bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en data-analysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen de verwerking voor reclamedoeleinden richten aan: Interquell GmbH, Directeur: Dipl.Oec. Georg Müller, Südliche Hauptstraße 38, D-86517 Wehringen, Tel: +49 8234 9622 0, E-Mail: info@interquell.de

3. Gegevensbeveiliging

Aangezien de veiligheid van uw gegevens onze topprioriteit is, worden uw persoonlijke gegevens verstuurd via een beveiligde SSL- of TLS-encryptie/verbinding. TLS (Transport Layer Security) of zijn voorganger SSL (Secure Socket Layer) is een protocol om gegevens versleuteld via het internet te versturen. Hiermee beveiligen we uw persoonlijke gegevens tegen toegang door derden. Dat het om een versleutelde verbinding gaat, kunt u in de adresbalk herkennen aan het teken ‘https//:’ of aan het sleutelsymbool.

Bovendien zijn onze website en overige systemen met technologische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles kunnen we helaas echter onmogelijk elk mogelijk risico uitsluiten.

4. Bezoek aan onze website

Bij een louter informatief gebruik van onze website - wanneer u zich dus niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt - verzamelen we enkel die persoonsgegevens die uw browser naar onze server verstuurt. Zodra u een bestand op onze website opent, worden standaard toegangsgegevens verzameld en opgeslagen.

Deze gegevensset bestaat uit:

 • de pagina waarop het bestand werd geopend,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en het tijdstip waarop het werd geopend,
 • de hoeveelheid verstuurde gegevens,
 • de toegangsstatus / HTTP-statuscode (d.w.z. of het bestand verstuurd werd of misschien niet werd gevonden enz.)
 • een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte internetbrowser,
 • het geïnstalleerde besturingssysteem, de taal van het besturingssysteem en de ingestelde resolutie,
 • het gebruikte IP-adres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor ons om u onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en de veiligheid ervan te garanderen. Voorts worden deze gegevens geanalyseerd voor interne statistische doeleinden en voor het technische beheer van de website. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de genoemde doeleinden van de gegevensverzameling.

5. Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop een bestelling wil opgeven, dan dient u in het kader van het bestelproces persoonsgegevens zoals

 • naam
 • aanspreking
 • e-mailadres

te verstrekken. Welke gegevens hiervoor verzameld worden, kunt u afleiden uit de overeenkomstige invulvelden, waarbij de vereiste verplichte velden telkens duidelijk gemarkeerd zijn. Alle andere gegevens worden vrijwillig verstrekt.

De verstrekking van uw persoonlijke gegevens is vereist om de uitvoering van de overeenkomst en de afhandeling van uw bestelling te kunnen waarborgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 p. 1 lid b AVG.

(2) U hebt de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Met als doel om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere, latere bestellingen worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen en verwerkt. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 p. 1 lid b AVG.

(3) Op grond van de voorschriften uit de handels- en belastingwet zijn we verplicht om uw adres- betaal- en bestelgegevens te bewaren voor de duur van 10 jaar. Uw gegevens worden daarom niet volledig gewist, zelfs al zijn ze niet meer noodzakelijk voor de afgesloten overeenkomst. De verwerking ervan wordt echter beperkt tot de mate waarin een verwerking noodzakelijk is met inachtneming van de wettelijke verplichtingen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 p. 1 lid c AVG.

(4) De gegevens die u in het kader van uw bestelling naar ons hebt verstuurd, gebruiken we uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling. Voor de afhandeling van uw bestelling doen we een beroep op de onderstaande externe dienstverleners:

(a) Voor de levering van de producten zijn wij genoodzaakt om uw adresgegevens naar onze koeriersdienst door te sturen. Deze zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend op te slaan en te gebruiken om een goede levering te waarborgen en na de levering opnieuw te wissen. De wettelijke basis voor het doorsturen van de gegevens is art. 6 par. 1 lid b AVG.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om tijdens het bestelproces de toestemming te geven om uw e-mailadres aan de koeriersdienst door te geven, zodat die u per e-mail kan verwittigen over de levering van het pakket. De wettelijke basis voor het doorsturen van de gegevens is art. 6 par. 1 lid a AVG.

(b) Voor de afhandeling van de betaling worden uw betaalgegevens doorgestuurd naar de gelaste kredietinstelling of de geselecteerde betaalprovider. De wettelijke basis voor het doorsturen van de gegevens is hierbij art. 6 par. p. 1 1 lid b AVG.

Uw betaalgegevens worden doorgestuurd naar de overeenkomstige betaalprovider, naargelang van het door u geselecteerde betaalmiddel. De betaalprovider is verantwoordelijk voor uw betaalgegevens. Informatie in het bijzonder over de verantwoordelijkheden van de betaalprovider en de categorieën van persoonsgegevens, die door de betaalproviders worden verwerkt, vindt u op de hieronder vermelde websites:

PayPal en PayPal Plus:

Bij een betaling via PayPal, kredietkaart (afgehandeld door PayPal Plus), automatische afschrijving (afgehandeld door PayPal Plus), aankoop op rekening (afgehandeld door PayPal Plus) worden uw voor de betaling vereiste gegevens doorgestuurd naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal behoudt zich het recht voor om voor bepaalde betaalwijzen, zoals aankoop op rekening (afgehandeld door PayPal Plus) een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Informatie over de identiteitscontrole bij PayPal en de gegevensuitwisseling met kredietbureaus (kredietwaardigheidscontrole) vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/creditchk. De wettelijke basis voor PayPal is art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG op basis van gerechtvaardigd belang bij het vaststellen van de solvabiliteit. Meer informatie vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

6. Bij een inschrijving op onze nieuwsbrief

(1) Bij inschrijving op onze nieuwsbrief verklaart u zich ermee akkoord dat we uw e-mailadres gebruiken voor eigen reclamedoeleinden (zogeheten directe reclame).

Toestemming tot versturen van de nieuwsbrief

’Ik wil regelmatig per e-mail op de hoogte gehouden worden over interessante aanbiedingen van Interquell GmbH. Ik ga ermee akkoord dat trackingmechanismen gebruikt worden om mijn gebruikersgedrag te analyseren. Deze toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres kan ik op elk moment weer intrekken. Het versturen van de nieuwsbrief gebeurt in overeenkomst met onze privacyverklaring’

(2) Inschrijven op onze nieuwsbrief gebeurt volgens het zogenaamde double-opt-in-proces, wat inhoudt dat u na het inschrijven met uw e-mailadres eerst een e-mail met een activeringslink ontvangt, waarmee u uw aanmelding moet bevestigen. Pas nadat u op de activeringslink hebt geklikt, bent u ingeschreven. In het kader van de inschrijving bewaren wij naast uw e-mailadres ook nog uw IP-adres en het tijdstip van de inschrijving en de bevestiging. Dit doen we om misbruik van vreemde gegevens op een later moment te kunnen ophelderen en om uw inschrijving te kunnen bewijzen.

(3) Indien een inschrijving niet binnen 24 uur via de activeringslink wordt bevestigd, dan worden de in het kader van de inschrijving bewaarde gegevens automatisch gewist.

(4) Om u op de nieuwsbrief in te schrijven, bent u enkel verplicht om ons uw e-mailadres te verstrekken. Andere, afzonderlijk aangeduide gegevens worden vrijwillig verstrekt en worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om de nieuwsbrief te kunnen versturen, waarin we u op de hoogte houden van onze producten en services. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming conform art. 6 par. 1 p. 1 lid a AVG.

(5) We wijzen u er verder op dat we bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde web beacons of trackingpixels die een afbeelding van één pixel weergeven, die op onze website opgeslagen is. Voor de analyse worden technische gegevens, zoals bv. het tijdstip van openen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem gelinkt aan de web beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Zo kunnen we vaststellen of een bericht werd geopend en op welke links er werd geklikt. De wettelijke basis is in dit opzicht uw toestemming conform art. 6 par. 1 p. 1 lid a AVG.

De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld. De ID’s worden dus niet gelinkt aan uw andere persoonlijke gegevens. Zo kunnen we nooit een ID aan één bepaalde persoon koppelen.

De gegevens worden bewaard tot u zich van de nieuwsbrief afmeldt. Na het afmelden bewaren we de gegevens in puur statistische en geanonimiseerde vorm. Dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk, als u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard gedeactiveerd hebt. In dit geval krijgt u de nieuwsbrief niet volledig te zien en kunt u mogelijks niet van alle functies gebruik maken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovenvermelde tracking plaats.

(6) Uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u op elk moment met onmiddellijke ingang weer intrekken en u kunt zich op elk moment van de nieuwsbrief afmelden. Klik daarvoor onderaan in de e-mail op de link ‘Indien je je wenst uit te schrijven, klik dan hier’ of contacteer ons persoonlijk: E-mail: service@happydog.de, Tel.: +49 (0) 82 34 / 96 22 418 of per post: Interquell GmbH, Südliche Hauptstr. 38, 86517 Wehringen.

(7) We hebben het bedrijf CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („cleverreach“) gelast met het versturen van de nieuwsbrief en geven uw bij het inschrijven verzamelde gegevens aan hen door. De wettelijke basis is art. 28 AVG. We hebben een verwerkingsovereenkomst met CleverReach, dat door ons zorgvuldig werd geselecteerd en instructies heeft ontvangen, dat gebonden is aan deze instructies en dat regelmatig door ons wordt gecontroleerd.

Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van cleverreach op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7. Bij contactname per e-mail of contactformulier en terugbelservice

(1) In het kader van uw contactname per e-mail of via het contactformulier op onze website worden persoonsgegevens verzameld en door ons opgeslagen. Welke persoonsgegevens in geval van contactname via het contactformulier worden verzameld, blijkt uit het contactformulier zelf. In het kader van contactname per e-mail worden de volgende persoonsgegevens verzameld en door ons opgeslagen: e-mailadres en e-mailbericht alsook alle andere vrijwillig verstrekte gegevens. De door u vermelde gegevens verwerken we uitsluitend om uw contactaanvraag te behandelen. De wettelijke basis is art. 6 par. 1 p. 1 lid b AVG en ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw vraag conform art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG.

(2) Indien u gebruik maakt van onze terugbelservice, verklaart u zich ermee akkoord dat uw telefoonnummer wordt gebruikt om contact met u op te nemen.

Toestemming voor contactname

Ik verklaar mij ermee akkoord dat mijn telefoonnummer door Interquell GmbH mag worden gebruikt om contact met mij op te nemen. Deze toestemming voor het gebruik van mijn telefoonnummer kan ik op elk moment met onmiddellijke ingang weer intrekken, door bv. een e-mail te sturen naar info@interquell.de.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw telefoonnummer voor de terugbelservice is art. 6 par. 1 p. 1 lid a AVG.

(3) Is opslag niet langer noodzakelijk, dan worden alle in dit verband verzamelde persoonsgegevens door ons gewist. Voor zover er een wettelijke bewaarplicht bestaat, dan wordt de verwerking ervan beperkt tot dit doel. De wettelijke basis is art. 6 par. 1 lid c AVG.

8. Bij gebruik van onze beoordelingsfunctie

Met behulp van onze beoordelingsfunctie kunt publieke opmerkingen over een bepaald product geven. Uw beoordeling of opmerking wordt samen met uw opgegeven gebruikersnaam bij de bijdrage gepubliceerd. We raden aan om een pseudoniem te gebruiken in plaats van uw eigen naam. Het is verplicht om een gebruikersnaam en e-mailadres op te geven, alle andere gegevens zijn vrijwillig.

Uw e-mailadres hebben we nodig om met u contact op te nemen, mocht een derde uw opmerking als onwettig zou aanvechten. De wettelijke basis is art. 6 par. 1 p. 1 lid b en f AVG. De opmerkingen worden voor publicatie gecontroleerd. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen te wissen, indien die door derden als onwettig zouden kunnen worden aangevochten.

9. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, manier en doel en gebruik ervan bij deelname aan een wedstrijd

(1) Bij deelname aan een wedstrijd verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • aanspreking, voornaam, naam,
 • een geldig e-mailadres,
 • adres,
 • telefoonnummer (vast of mobiel)

Deze gegevens worden verzameld om de organisatie van de wedstrijd mogelijk te maken, o.a. om vast te stellen, of u gerechtigd bent om deel te nemen, om de winnaars te loten en op de hoogte te brengen en om de prijs te versturen.

(2) Conform art. 6 par. 1 p. 1 lid b AVG is de gegevensverwerking noodzakelijk voor de genoemde doeleinden om de wedstrijd correct te kunnen organiseren.

(3) Voor de verzending van de prijs is het noodzakelijk dat we uw adresgegevens aan onze koeriersdienst doorgeven. Deze zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend op te slaan en te gebruiken om een goede levering te waarborgen en na de levering opnieuw te wissen. De wettelijke basis voor het doorsturen van de gegevens is art. 6 par. 1 lid b AVG.

10. Cookies

(1) Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die uw browser op uw toestel opslaat (pc, laptop, tablet, smartphone enz.). Ze dienen om het gebruik van onze website voor u aangenamer en comfortabeler te maken of voor analytische doeleinden. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, dan kan uw toestel via die cookies herkend worden. Dat zorgt er o.a. voor dat u de gegevens in het contactformulier die u al eens hebt ingevuld, niet nog eens hoeft in te vullen of dat u meteen verder kan met het bestellen van de artikelen die u al in uw winkelmandje had gelegd. Indien cookies gebruikt worden met als doel om een overeenkomst uit te voeren of af te sluiten, dan is de wettelijke basis art. 6 par. 1 p. 1 lid b AVG. Worden cookies gebruikt ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij een aangename en comfortabele functionaliteit of ter analyse en verbetering van onze website, dan is de wettelijke basis uw toestemming conform art. 6 par. 1 p. 1 lid a AVG. Indien cookies gebruikt worden die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de website, dan is de wettelijke basis art. 6 par 1 p. 1 lid f AVG. De werking van onze website is in dit opzicht ons gerechtvaardigd belang.

(2) Welke cookies gebruikt worden, kunt u instellen op [individuele instellingen beheren](javascript:mndCookieNotice.mndOpenPrivacySettings%281%29;). De basiscookies zijn vereist om de website te doen functioneren. Deze cookies kunnen dan ook niet uitgeschakeld worden.

(3) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:

 • We gebruiken hoofdzakelijk cookies die na het afsluiten van uw browser of wanneer u zich uitlogt automatisch van uw harde schijf worden gewist (session cookies).
 • Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat we uw toestel bij uw volgende bezoek kunnen herkennen (permanente cookies). Deze cookies worden na afloop van een vooraf bepaalde tijdsduur - afhankelijk van cookie tot cookie - automatisch van uw systeem gewist.

(4) Deze website bevat inhoud en diensten van andere aanbieders (bv. Google), die zelf hun eigen cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Hiervoor verwijzen we naar de onderstaande desbetreffende toelichting.

(5) U kunt de opslag van cookies zelf op elk moment wijzigen in uw browserinstellingen. Zo kunt u simpelweg alle cookies weigeren, enkel third-party-cookies weigeren (cookies die door een derde worden geplaatst, niet door de website die u momenteel bezoekt dus) of afzonderlijke cookies weigeren en kunt u cookies wissen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet meer ten volle gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van onze website. Ter bescherming van uw privésfeer raden we u aan om de cookies op uw toestel en uw browsergeschiedenis regelmatig te wissen.

11. Analysetools

Op onze website worden de hierna genoemde trackingsystemen gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via deze verzamelde statistieken kunnen we onze website verbeteren en ze voor u als gebruiker interessanter maken, het succes van onze reclamecampagnes meten en onze reclamecampagnes optimaliseren. Tot slot kunnen we u ook gepersonaliseerde marketinginformatie bezorgen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Analytics gebruik zogeheten cookies (zie ook hierboven onder ‘Cookies’ van deze privacyverklaring). Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die ons toelaten om uw gebruik van de website te analyseren.

Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()". Door de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres voorafgaand aan de verwerking ervan door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten die tot de Europese Economische Ruimte behoren afgekort. Daardoor kan uw IP-adres nooit rechtstreeks aan u worden gelinkt.

In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om de websitebeheerder andere services aan te bieden met betrekking tot het gebruik van deze website en van het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt nooit gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Wegens de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met een server van Google en worden de verzamelde gegevens vervolgens naar deze server verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 par. 1 p. 1 lid a AVG.

Toestemming

Uw toestemming kunt u beheren op “[Individuele instellingen](javascript:mndCookieNotice.mndOpenPrivacySettings(1);)”.

Intrekking

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd. Uw gegeven toestemming kunt u intrekken op “[Individuele instellingen](javascript:mndCookieNotice.mndOpenPrivacySettings(1);)”.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens over uw gebruik van de website die door de cookies worden verzameld (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser plug-in in de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12. Integratie andere tools

Integratie van YouTube video’s

We hebben YouTube-video’s op onze website ingebouwd, die opgeslagen zijn op http://www.YouTube.com en rechtstreeks op onze website kunnen worden afgespeeld. De aanbieder is ‘YouTube’, een dienst die deel uitmaakt van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Alle video’s zijn geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’, wat inhoudt dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verstuurd als u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de hierna vermelde gegevens verstuurd. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

YouTube gebruikt cookies om uw gebruikersgedrag te analyseren. Door uw bezoek op onze website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de hierboven onder nummer 4 van ‘Bij een bezoek aan onze website’ genoemde door ons verzamelde gegevens verstuurd. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet ingelogd bent op een gebruikersaccount van YouTube. Indien u ingelogd bent bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Indien niet wenst dat deze gegevens aan uw profiel bij YouTube worden gekoppeld, moet u zich uitloggen voor u de video afspeelt.

YouTube/Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel, analyseert ze en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of dynamische content van zijn website. Dergelijke analyse gebeurt zelfs voor niet ingelogde gebruikers. De wettelijke basis voor YouTube/Google Maps is art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang voor YouTube/Google blijkt uit voornoemde doeleinden. U beschikt over het recht van bezwaar tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarbij u dit bezwaar dient te richten aan YouTube/Google.

Wegens de integratie van YouTube-video’s wordt er reeds bij het openen van een pagina en ongeacht of u een video afspeelt een verbinding gemaakt met het Google-reclamenetwerk DoubleClick.

Wegens de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met een server van Google en worden de verzamelde gegevens vervolgens door Google naar deze server verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om deze gegevensverzameling en -verwerking te stoppen ter bescherming van uw privésfeer: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Google Tag Manager

We maken gebruik van de zogeheten Google Tag Manager. Dit betreft een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Via deze tool kunnen we andere tools beheren. Google Tag Manager zelf gebruikt geen cookies en verzamelt ook geen persoonsgegevens. De tools die via Google Tag Manager worden beheerd kunnen echter cookies gebruiken. Indien u uw toestemming geeft of ze intrekt, geldt dit voor alle tools die via Google Tag Manager worden beheerd.

Meer informatie vindt u op http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

De volgende tools worden beheerd via de Google Tag Manager.

Toestemming

Uw toestemming kunt u beheren op “Individuele instellingen”.

Intrekking

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd. Uw gegeven toestemming kunt u intrekken op “Individuele instellingen”.

Gebruik van Google Adwords conversion tracking/remarketing

We gebruiken de diensten van Google Adwords via de zogeheten conversion tracking. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarbij er met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites reclame voor onze producten wordt gemaakt. Via de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we evalueren hoe succesvol de afzonderlijke reclamemiddelen zijn. Daarmee streven we het doel na om u reclame te tonen, die voor u interessant is, onze website interessanter te maken en onze kosten voor reclame redelijk te houden.

Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Daarvoor gebruiken we Ad Server Cookies, met behulp waarvan bepaalde parameters om het succes te bepalen - zoals invoegen van de advertenties of kliks door de gebruikers - gemeten kunnen worden. Indien u via een Google-advertentie naar onze website doorklikt, wordt er door Google Adwords een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies blijven doorgaans slechts 30 dagen geldig en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Via deze cookie worden gewoonlijk analysewaarden opgeslagen, zoals de Unique Cookie ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (Frecuency), de laatste weergave (relevant voor post view conversions) en op-outinformatie (aanduiding dat de gebruiker niet meer wenst aangesproken te worden).

Deze cookies laten Google en ons toe om uw browser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen nog niet verlopen is, dan kunnen Google en de Adwords-klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet naar de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. Wijzelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamemiddelen geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google slechts statistische analyses. Aan de hand van deze data kunnen we achterhalen welk reclamemiddel het meest efficiënt is. Verdergaande gegevens uit het gebruik van reclamemiddelen ontvangen wij niet en we kunnen al helemaal niet de gebruikers identificeren aan de hand van deze informatie.

Naast Adwords Conversion passen we ook Google Remarketing toe. Dit is een proces aan de hand waarvan we u opnieuw willen aanspreken. Het laat ons toe om na een bezoek aan onze website onze advertenties in te voegen in andere website die u bezoekt. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser werden opgeslagen en waarmee Google uw gebruiksgedrag bij een bezoek aan verschillende websites registreert en analyseert. Zo kan Google vaststellen dat u zonet onze website hebt bezocht. Naar eigen zeggen van Google worden de gegevens die via Remarketing worden verzameld niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens die evt. door Google worden opgeslagen. Volgens Google wordt er bij Remarketing zelfs gepseudonimiseerd.

Wegens de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met een server van Google en worden de verzamelde gegevens vervolgens door Google naar deze server verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google kunt u vinden op:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatief kunt u naar de website van het Network Advertising Initiative (NAI) surfen op http://www.networkadvertising.org.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 par. 1 p. 1 lid a AVG, indien wij u om toestemming vragen. Indien wij u geen toestemming vragen, is de wettelijke basis ons gerechtvaardigd belang, art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG.

Indien wij u om toestemming vragen, kunt u die beheren op “Individuele instellingen”.

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd. Uw gegeven toestemming kunt u intrekken op “Individuele instellingen”.

U kunt het trackingproces op verschillende manieren verhinderen:

 • intrekking van uw toestemming
 • door de cookies voor conversion tracking uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd https://www.google.de/settings/ads. Deze instelling wordt gewist, zodra u uw cookies wist
 • door uw browserinstellingen aan te passen. Zo kunt u simpelweg alle cookies weigeren, enkel third-party-cookies weigeren (cookies die door een derde worden geplaatst, niet door de website die u momenteel bezoekt dus) of afzonderlijke cookies weigeren en kunt u cookies wissen.

Wegens de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met een server van Google en worden de verzamelde gegevens vervolgens door Google naar deze server verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google kunt u vinden op:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatief kunt u naar de website van het Network Advertising Initiative (NAI) surfen op http://www.networkadvertising.org.

Facebookpixel

Deze website gebruikt de remarketingfunctie ‘Facebookpixel’ van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland („Facebook“).

Hiermee kunnen aan gebruikers van de website bij een bezoek aan de sociale netwerksite Facebook of andere website die dit mechanisme gebruiken voor hen interessante reclameadvertenties getoond worden (Facebook Ads). Facebook Ads die wij plaatsen worden hierdoor enkel getoond aan Facebookgebruikers die ook interesse getoond hebben in onze producten of bepaalde, door ons aan Facebook meegedeelde kenmerken/interesses vertonen (zogeheten ‘Custom Audiences’). Daarnaast dient het gebruik van de Facebookpixel ook voor statistische doeleinden en marktonderzoek, aangezien het ons in staat stelt om na te gaan of een gebruiker naar onze website wordt doorgestuurd nadat hij op een Facebookadvertentie heeft geklikt (conversion). We beogen hiermee u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website relevanter te maken voor u. Verder dient de Facebookpixel ook voor marktonderzoek.

Met de gegevens die verzameld worden via de Facebookpixel kunnen we uw identiteit op geen enkele manier achterhalen.

Wegens de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met een server van Facebook en worden de verzamelde gegevens vervolgens door Facebook naar deze server verzonden en daar opgeslagen. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook kunt u vinden op https://www.facebook.com/policy.php sowie https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

Toestemming

Uw toestemming kunt u beheren op “Individuele instellingen”.

Intrekking

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd. Uw gegeven toestemming kunt u intrekken op “Individuele instellingen”.

U kunt het gebruik van deze tools ook op de volgende manier verhinderen:

intrekking van uw toestemming

 • door op onderstaande link te klikken (opt-out-tool). Hiermee wordt de opt-in-cookie gewist, wat de Facebook pixeltracking uitschakelt.
 • door uw browserinstellingen aan te passen. Zo kunt u simpelweg alle cookies weigeren, enkel third-party-cookies weigeren (cookies die door een derde worden geplaatst, niet door de website die u momenteel bezoekt dus) of afzonderlijke cookies weigeren en kunt u cookies wissen.

13. Google reCAPTCHA

We gebruiken de toepassing Google reCAPTCHA, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken deze dienst om uw verzoeken aan ons te beveiligen, die via door ons op onze website geplaatste formulieren worden verstuurd. Het gebruik van deze tool laat ons toe te controleren of een mens dan wel een geautomatiseerd programma aan het werk is. Hiermee wordt het misbruik van geautomatiseerde bespionering van onze producten alsook spam voorkomen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang blijkt uit het bovenvermelde doel.

De hierboven onder nummer 4 van ‘Bij een bezoek aan onze website’ genoemde door ons verzamelde gegevens worden hierbij verstuurd. Wegens de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met een server van Google en worden de verzamelde gegevens vervolgens door Google naar deze server verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google kunt u vinden op:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

14. Opslagduur van persoonsgegevens

De opslagduur van persoonsgegevens is gebaseerd op de betreffende wettelijke bewaringstermijn (bv. handels- of fiscaalrechtelijke bewaringstermijnen). Wanneer de wettelijke bewaringstermijnen zijn afgelopen, wissen we de betreffende persoonsgegevens, indien de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering of de voorbereiding van een overeenkomst of we geen gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag ervan.

15. Overige gevallen van doorgeven van gegevens

(1) In sommige gevallen doen we bij het verwerken van uw gegevens en het beheer van deze website een beroep op externe dienstverleners. Deze werden zorgvuldig door ons geselecteerd en hebben van ons een opdracht gekregen, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. De wettelijke basis is art. 28 AVG.

(2) Naast de hierboven vermelde gevallen geven we uw persoonsgegevens enkel in de volgende welomlijnde gevallen aan derden door:

 • indien u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform art 6 par. 1 p. 1 lid a AVG, of
 • indien er conform art 6 par. 1 p. 1 lid c AVG een wettelijke plicht bestaat om de gegevens door te geven, bv. in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of
 • indien het doorgeven van gegevens conform art 6 par. 1 p. 1 lid f AVG vereist is om juridische claims in te dienen of te verdedigen of om onze rechten uit te oefenen en het niet aannemelijk is dat het doorgeven van gegevens de belangen van de betrokkene schaadt.

Versie: 1-1-2021